تومان

با حمایت های خود می توانیم نقشی بزرگ در ساخت آینده ایران برای فرزندانمان داشته باشیم.

امروزه کشورهای پیشرفته هزینه بسیار زیادی صرف بخش آموزش و آگاهی رسانی می کنند و باور دارند که با سرمایه گذاری بر روی این بخش می توانند تاثیر بسزایی در رشد بخش های مختلف ایجاد بکنند.امروزه در ایران بخش آموزش و آگاهی رسانی بسیار مظلوم واقع شده است.ما در مجموعه امیر تورنتو تصمیم گرفته ایم تا با تمام توان سعی داریم تا با تولید محتوای غنی و بروز باعث ایجاد انگیزه و آگاهی رسانی به اقشار مختلف جامعه هستیم. شما هم می توانید با حمایت های مالی و معنوی خود ما را در این امر یاری کنید.